Skip to main content

Նյարդաբան

Նյարդաբանի խորհրդատվությունը անհրաժեշտ է  հետևյալ  գանգատների  դեպքում.

  •   գլխապտույտ
  •   անընդմեջ  կրկնվող  գլխացավեր
  •   դեմքի  կամ  վերջույթների  թուլություն
  •   հիշողության  կորուստ
  •   գիտակցության  կորուստ
  •   հավասարակշռության խանգարում
  •   խոսքի,  լսողության և  տեսողության  խանգարում
  •   քնի խանգարում
  •   ողնաշարային  ցավեր

Բժիշկներ

Նեկտար Եղյան