Կոագուլոգրամմա /մակարդելիության համակարգ

Պրոթրոմբինային ինդեքս 1,000
Ռեկալցիֆիկացիայի ժամանակը 1,000
Պլազմայի տոլերանտությունը հեպարինի նկատմամբ 1,000
Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 1,000
Ֆիբրինոգեն Ա 1,000
Ֆիբրինոգեն Բ 1,000
Ֆիբրինոլիտիկ ակտիվություն 1,000
Ակտիվացված մասնակի (պարցիալ) թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշ. 1,000
Թրոմբոցիտների ագրեգացիա և դեզագրեգացիա 4,000
TT Թրոմբինային ժամանակի որոշումը 1,000
Պրոտամին սուլֆատային թեստ 1,000
ՊՖԴ Ֆիբրինոգենի դեգրադացիայի ելանյութեր 1,000
Էուգլոբուլինային մակարդուկի լիզիս 1,700
Արյան ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ ակտիվություն 1,700
Էրիթրոցիտրի ագրեգացիայի, դեֆորմաց-ի և հարաբերական մածուցիկության որոշում 3,000
Արյունատար անոթների պատերի հակաագրեգացիոն ակտիվության որոշումը 3,000
МНО Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն 1,000
Արյան պլազմայի մածուցիկության որոշում 1,000
Էթանոլային թեսթ 1,000
Արյան մակարդելիության ժամանակը 1,000
Արյունահոսության երկարատևությունը 1,000
D-DIMER / Դ-դիմեր 10,000
LUPUS ANTICOAGULANT -Գայլախտի հակակոագուլյանտ 10,000
CLOPIDOGREL RESISTANCE TEST P2Y12 ընկալիչի պաշարման հայտնաբերում 25,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են