ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԲԻՈՔԻՄԻԱ /ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ;
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ
Ընդհանուր ;սպիտակուցներ 1,000
Սպիտակուցային ֆրակցիաներ`Ընդհանուր սպիտակուցներ, Ալբումին, Գլոբուլին, Հարաբ. 2,500
Ալբումին 1,000
PROT/UCFP Ընդհանուր սպիտակուց ողնուղեղային հեղուկի մեջ 1,500
MALB Միկրոալբումին արյան և մեզի մեջ 1,500
Կոլոիդակայուն փորձ ` Թիմոլային փորձ 1,000
Պիգմենտային փոխանակության նյութեր` Բիլիռուբին և նրա ֆրակցիաները 1,700
Ֆերմենտներ
ԱՍՏ Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1,000
ԱԼՏ Ալանինամինոտրանսֆերազա 1,000
Հիմնային ֆոսֆատազա 1,000
Ալֆա- ամիլազա (արյան մեջ) 1,700
Ալֆա- ամիլազա (մեզի մեջ) (Դիաստազա) 1,700
ACP Թթվային ֆոսֆոտազա 1,500
CHOE Խոլինէստերազա 1,500
AMY Ամիլազա ընդ. 1,500
Լիպազա 3,000
Գամա-գլյուտամիլտրանսպեպտիդազա 1,000
ԿՖԿ Կրեատինֆոսֆոկինազա 1,700
ԿՖԿ ֆրակցիաներ 1,700
ԼԴԳ Լակտատդեհիդրոգենազա 1,700
Ճարպային փոխանակության նյութեր
Խոլեստերին ընդհանուր 1,000
Լիպոպրոտեիդներ բարձր խտության (Ալֆա խոլեստերին ) 1,700
Լիպոպրոտեիդներ ցածր խտության 2,500
Տրիգլիցերիդներ 1,700
b - լիպոպրոտեիդներ 1,000
Ածխաջրատային փոխանակության նյութեր
Գլյուկոզա (արյան մեջ) 1,000
Գլյուկոզայի հանդեպ տոլերանտության որոշումը 2,000
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 5,500
Ցածրամոլեկուլյար ազոտային նյութեր
Միզանյութ 1,000
Կրեատինին 1,000
CREA Կրեատինին մեզի մեջ 1,500
Ռեբերգի փորձ 1,700
Կծիկային ֆիլտրացիայի արագության որոշումը (ըստ Ք.Գոլդի ) 1,700
Միզաթթու (արյան մեջ) 1,700
Միզաթթու (մեզի մեջ) 1,700
UREA Միզանյութ մեզի մեջ 1,500
Միկրոէլեմենտներ
Fe Ընդհանուր երկաթ 2,500
TIRC Ընդհանուր երկաթ կապող հատկության և գաղտնի երկաթի որոշումը 3,000
Mg Մագնեզիումի որոշումը (արյան շիճուկի մեջ) 1,700
Ka Կալիում 1,000
Na Նատրիում 1,000
Ca Ընդհանուր կալցիում 1,700
P Անօրգանական ֆոսֆոր 1,500
Mg Մագնեզիում մեզի մեջ 1,500
P Ֆոսֆոր մեզի մեջ 1,500
Ca Կալցիում մեզի մեջ 1,500
Ca++ Կալցիում իոնիզ. 1,500
K+ Կալիում մեզի մեջ 1,500
Na+ Նատրիում մեզի մեջ 1,500
Ci- Քլոր արյան մեջ, մեզի մեջ 1,500
Իմունոգլոբուլիններ
IgA Իմունոգլոբուլին A 4,000
IgM Իմունոգլոբուլին M 4,000
IgG Իմունոգլոբուլին G 4,000
IgE Իմունոգլոբուլին Е / IgE 6,000
C3 factor С3 գործոն 3,000
C4 factor С4 գործոն 3,000

ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ /ՄԱԿԱՐԴԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ /

Պրոթրոմբինային ինդեքս 1,000
Ռեկալցիֆիկացիայի ժամանակը 1,000
Պլազմայի տոլերանտությունը հեպարինի նկատմամբ 1,000
Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 1,000
Ֆիբրինոգեն Ա 1,000
Ֆիբրինոգեն Բ 1,000
Ֆիբրինոլիտիկ ակտիվություն 1,000
Ակտիվացված մասնակի (պարցիալ) թրոմբոպլաստինային ժամանակի որոշ. 1,000
Թրոմբոցիտների ագրեգացիա և դեզագրեգացիա 4,000
TT Թրոմբինային ժամանակի որոշումը 1,000
Պրոտամին սուլֆատային թեստ 1,000
ՊՖԴ Ֆիբրինոգենի դեգրադացիայի ելանյութեր 1,000
Էուգլոբուլինային մակարդուկի լիզիս 1,700
Արյան ֆերմենտատիվ և ոչ ֆերմենտատիվ ակտիվություն 1,700
Էրիթրոցիտրի ագրեգացիայի, դեֆորմաց-ի և հարաբերական մածուցիկության որոշում 3,000
Արյունատար անոթների պատերի հակաագրեգացիոն ակտիվության որոշումը 3,000
МНО Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն 1,000
Արյան պլազմայի մածուցիկության որոշում 1,000
Էթանոլային թեսթ 1,000
Արյան մակարդելիության ժամանակը 1,000
Արյունահոսության երկարատևությունը 1,000
D-DIMER / Դ-դիմեր 10,000
LUPUS ANTICOAGULANT -Գայլախտի հակակոագուլյանտ 10,000
CLOPIDOGREL RESISTANCE TEST P2Y12 ընկալիչի պաշարման հայտնաբերում 25,000

ԱՆԵՄԻԱՆԵՐ. ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ. ԵՐԿԱԹԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ferritin Ֆերրիտին 6,000
TRNF Տրանսֆերին 1,500
Vit B12 Վիտամին В12 12,000
VIT D Վիտամին D 15,000
Folate Ֆոլաթթու 12,000
HCY Հոմոցիստեին 14,000

ՊՈԼԻՄՈՐՖԻԶՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ ԳԵՆՈՄՈՒՄ

F2,F5,F7, MTHFR, ITGB3, FGB,PAI1 Տրոմբոգեն գործոններ հղիութ.ընդհատ.նպաստող 20,000
MTR,MTRR, MTHFR Ֆոլաթթվի մետաբոլիզմի խանգարում 12,000
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ
Արյան կլինիկական հետազոտություններ
Արյան ընդհանուր հետազոտություն (լեյկոֆորմուլայով) 3,000
Թրոմբոցիտներ 1,000

Մեզի կլինիկական հետազոտություններ

Մեզի ընդհանուր հետազոտություն 2,000
Գլյուկոզայի որոշումը մեզի մեջ 1,000
Կետոնային մարմինների որոշումը մեզի մեջ 1,000
ՈՒրոբիլինի որոշումը մեզի մեջ 1,000
Բիլիռուբինի որոշումը մեզի մեջ 1,000
Երեք բաժակային փորձ 2,000
Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի 1,500
Պալարախտի միկոբակտերիաների որոշումը մեզի մեջ 2,000
Մեզի հետազոտություն ըստ Զիմնիցկու 1,500
Բենս-Ջոնսի սպիտակուցային մարմ. 2,000
Սպիտակուցի որոշումը օրվա մեզի մեջ 1,000

Խորխի կլինիկական հետազոտություններ

Խորխի ընդհանուր հետազոտություն 2,000
Բրոնխալ ասթմայի տարերրը խորխի մեջ 2,000
Միկոբակտերիաների որոշումը խորխի մեջ 2,500
Կղանքի կլինիկական հետազոտություններ
Կղանքի ընդհանուր հետազոտություն 3,000
Թաքնված արյան որոշումը կղանքի մեջ 3,000
Որդերի ձվերի և միաբջիջների որոշումը կղանքի մեջ 3,000
Հելիկոբակտերի որոշումը կղանքի մեջ 6,000

Այլ հետազոտություններ

Լեղու կլինիկական հետազոտություն 3,000
Կարմիր գայլախտի բջիջների որոշումը արյան մեջ 3,000
Արյան պարազիտների հետազոտություն` մալարիա 3,000
Միզուկից քսուկի միկրոսկոպիա 3,000
Մեզի միկրոսկոպիա տրիխոմոնադների հայտնաբերման համար 2,000
Կանացի արտադրության հետազոտ-ն 3,000
Շագանակագեղձի հեղուկի կլինիկական հետազոտություն 3,000
Ծավալուն սերմնահեղուկագիր 4,000
Ցիտրատ սերմնահեղուկի մեջ 7,000
Ֆրուկտոզա սերմնահեղուկի մեջ 7,000
Մաշկի /և նրա ածանցյալների/ սնկի, դեմոդեկոզի միկրոսկոպիա; 3,500

ԻՄՈՒՆՈԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ` ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԻՄՈՒՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՍԵՌՈԼՈԳԻԱ

Ռևմատոլոգիա և իզոսեռոլոգիա

Սերոմուկոիդներ 2,000
RF Ռևմատոիդ գործոն 2,000
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց 2,000
ASO Հակաստրեպտոլիզին O 2,000
Anti-CCP Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 16,000
ANA Հականուկլեար հակամարմիններ 8,000
Anti-ds DNA 6,000
Anti-phosfolipid IgM Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgM 6,000
Anti-phosfolipid IgG Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ IgG 6,000
Cardiolipin Ab IgG/IgM Հակամարմիններ կարդիոլիպինի հանդեպ IgG/IgM 6,000
RW Սիֆիլիսի սեռոլոգիական ախտորոշ 3,000
Rose-B Բրուցելյոզ 3,000
Արյան խմբի որոշում 1,500
Ռեզուս գործոն 1,500

Հեպատիտներ

HBs Ag Հեպատիտ B - անտիգեն 6,000
Anti HBcor IgG Հեպատիտ B 6,000
Anti HAV Ig M Հեպատիտ A 6,000
Anti HCV Հեպատիտ 6,000
Anti-HBsAg Հեպատիտ B վիրուսի մակերեսային հակածնի հակամարմին 6,000
IL28B Ինտրլեյկին 28Б 35,000
CRYOGLOBULIN Կրիոգլոբուլին 3,000

ԼՅԱՐԴԻ ՖԻԲՐՈԶԻ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ

HA Հիալուրոնային թթու 100,000
TIMP-1 հյուսվածքային ինհիբիդոր 100,000
PIIINP Ամինոտերմինալ պրոպեպտիդ-3 պրոկոլլագեն 100,000
Ինֆեկցիոն հիվանդություններ
TOXO-IgM Տոքսոպլազմոզ Ig M 6,000
TOXO-IgG Տոքսոպլազմոզ Ig G AT 6,000
CMV-IgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG 6,000
CMV-IgM Ցիտոմեգալովիրուս Ig M 6,000
HSV-1 IgM Հերպես -1 IgM 6,000
HSV-1 IgG Հերպես 1 IgG 6,000
HSV-2 IgM Հերպես 2 IgM 6,000
HSV-2 IgG Հերպես -2 Ig G 6,000
Chl.-tr. IgG Խլամիդիազ IgG 6,000
Ureaplasma ur. IgG ՈՒրեապլազմա IgG 6,000
Mycor. hominis-IgG Միկոպլազմա IgG 6,000
H.pylori-LgG Հելիկոբակտերի որոշումը արյան մեջ 6,000
HIV-1/2 ՄԻԱՎ 6,000
HIVAb/Ag Combi ՄԻԱՎ հակամարմին / հակածին 6,000
TOXO IgG aviditi- Տոքսոպլազմա IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
CMV IgG aviditi- Ցիտոմեգալովիրուս IgG ավիդության ցուցանիշ 15,000
Anti-Rubella- IgG, IgM 6,000
Anti-Chlamidia - IgM 6,000
Anti-VZV - IgG, IgM 6,000
Anti-Brucella - IgG, IgM 6,000
TPHA- Սիֆիլիս /հեմագգլյուտ./ տեստ 2,000

Օնկոմարկերներ

CЕA ՈՒռուցքային էմբրիոնալ հակածինի որոշոշումը 6,000
Comp. PSA Պրոստատսպեցիֆիկ. Անտիգեն բաղադրիչ 6,000
AFP Ալֆա ֆետոպրոտեին 7,000
CA -125 Ձվարանների օնկոմարկեր 7,000
PSA Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն 6,000
PSA Free Պրոստատսպեցիֆիկ անտիգեն ազատ 6,000
AFP Ալֆա-պրոտեին ասցիդային հեղուկի մեջ 6,000
CA 15-3 Ուռուցքային հակածին15-3 6,000
HE-4 էպիդ.սեկտորալ սպիտակուց-4 8,000
CA 19-9 Ուռուցքային հակածին 19-9 6,000
Total hCG Տոտալ խորիոն գոնադոտրոպին 6,000
Cyfra 21-1 12,000
Այլ հետազոտություններ `Տրոպոնին 6,000

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱԿԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Anti-Askaridis IgG Հակամարմիններ ասկարիդի նկատմամբ IgG 6,000
Anti-Echinoc. IgG Հակամարմիններ էխինակոկի նկատմամբ IgG 6,000
NOMA- IR Ինսուլին ռեզիստենտության ինդեքս 6,500
INSULIN Ինսուլին 6,000
PROINSULIN Պրոինսուլին 6,000
C-Peptid C պեպտիդ 6,000

ՀՈՐՄՈՆԱԼ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վահանաձև գեղձի հորմոններ
Т-3 Եռյոդթիրոնին 5,000
F-T3 Եռյոդթիրոնին ազատ 5,000
T-4 Թիրոքսին 5,000
F-T4 Թիրոքսին ազատ 5,000
TSH Թիրեոտրոպ հորմոն 5,000
TG Թիրեոգլոբուլին 6,000
Anti – TG Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 5,000
Anti-TPO Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ 6,000

Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի գնահատւմ

TSH3-Ultra Թիրեոխթանիչ հորմոն 3 սերունդ 6000
Anti-R TSH Աուտոհակամարմիններ թիրեոխթանիչ հորմոնի ռեցեպտ. նկատմամբ 12000
IPTH Պարատհորմոն 6000
hTG Թիրեոգլոբուլին 6000
Calcitonin Կալցիտոնին 6000

Վերարտադրողական ներզատաբանություն

FSH Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն 5,500
LH Լյուտեինացնող հորմոն 5,500
PRL Պրոլակտին 5,500
PROG Պրոգեստերոն 6,000
17-α OH Պրոգեստերոն 5,500
E2 Էստրադիոլ 6,000
TEST Թեստոստերոն 6,000
Free TEST Թեստոստերոն ազատ 6,000
Խորիոգոնինի որոշումը արյան մեջ (քանակական) 5,000

Վերարտադրողական համակարգի ֆունկցիայի գնահատւմ

Testosterone availab Test.total+ALB+SHBG 13,000
SHBG Գլոբուլինկապող սեռ. հորմոն 6,000
Anti-sprem Ab Հակասերմահեղուկային. Հակամարմիններ 6,000
AMH Հակամյուլլերային հորմոն 8,000
Anti-fosfolipid АФА; IgM; IgG 6,000
Inhibin B Ինհիբին Բ 15,000

1 եռամսյակի կրկնակի տեստ

PAPP-A 10,000
Free b-hCG Ազատ b- մարդու գոնադոտրոպ. խորիոն. 10,000

2 եռամսյակի քառակի տեստ

E3-Free Estriol Ազատ էստրիոլ 6,000
Total hCG Մարդու գոնադոտրոպ. խորիոն. 6,000
Inhibin A Ինհիբին Ա 8,000

Հիպոֆիզ.-մակերիկամային ֆունկցիայի գնահատում

DHEA Դեհիդրոէպիանդոստերոն 5,000
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդոստերոնսուլֆատ 6,000
ACTH Ադենոկոռտիկոխթանիչ հորմոն АКТГ 6,000
Կորտիզոլ 5,500
Cortizol U Կորտիզոլ մեզի մեջ 6,000

ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

pANCA պերինուկլեար անտինետրոֆիլ ցիտոպլազմատիկ հակամարմիններ 6,000
ASCA Հակամարմիններ գլյուկոմեցետամի նկատմամբ 6,000
Calprotection Կալպրոտեկտին 12,000

ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ

Osteocalcin Օստեոկալցին 6,000
IPTH Պարատհորմոն 6,000

ՖԼՈՐՈՑԵՆՈԶ

N.gonorrhoeae, Chlamidia trach., Micoplasma g.,Trichomonas v. 11,000
Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 11,000
Gardnerella v., Atopobium v., Lactobacillus spp 11,000
U. Urealitycum, U. Parvum, Mycoplasma h քանակական որոշ. 11,000

ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Արյան մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի սնկի մանրադիտում 5,000
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն և դիզբակտերիոզի հայտնաբերում 6,000
Լեղու արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Վերքերի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Մաշկի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Աչքի արտադրության մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կրծքի կաթի մանէրաբանական հետազոտություն 6,000
Քիթ-ըմպանի, քթի խոռոչի, կոկորդի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ. 6,000
Լեզվի քերուկի, բերանի խոռոչի արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Ականջի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Էկսուդատների և տրանսսուդատների մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Սերմնահյութի մանրէաբանական հետազոտություն 6,000
Կանանցի սեռական օրգանների արտադրության մանրէաբանական հետազոտ-ն 6,000
Միզուկի արտադրության մանրեաբանական հետազոտություն 6,000
Շագանակագեղձի արտադրուկի միկրոֆլորա 6,000
Իերսինիոզ; մեզ 6,000
Իերսինիոզ; կղանք 6,000
M.Hominis; U.Urealitieum քանակային որոշում և զգայունություն 15,000
M.Hominis; U.Urealitieum որակական որոշում և զգայունություն 6,000

ՊՈԼԻՄԵՐ ՇՂԹԱՅԱԿԱ ՌԵԱԿՑԻԱ

HCV/RNA-quant ՌՆԹ-ի քանակական որոշ. HCV 50,000
HCV-genotipe հեպատիտ C վիրուսի գենոտիպ 50,000
HCV/RNA հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի որակական որոշ 10,000
HBV/DNA հեպատիտ B վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. 6,000
HBV/DNA-quant ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. HBV 50,000
HPV screen-quant մարդւ պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. - տեսակներ -18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 30,000
HPV screen մարդու պապիլոմա վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական որոշ. – տեսակներ - 18,39,45,59/16,31, 33,35,52,58/51,56 10,000
HPV 16,18 մարդու պապիլոմա վիրուս - տեսակներ - 16,18 6,000
Toxoplazma g. տոքսոպլազմոզի հարուցիչ 6,000
HSV I-II հերպես 1-2 հարուցիչ 6,000
CMV ցիտոմեգալովիրուս 6,000
Chlamidia trach խլամիդիոզի հարուցիչ 6,000
N.gonorrhoeae գոնորեյայի հարուցիչ 6,000
Trichomonas v. տրիխոմոնոզի հարուցիչ 6,000
Gardnerella v. գարդներելլայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma h. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Micoplasma g. միկոպլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma spp ուրեապլազմայի հարուցիչ 6,000
Ureaplasma ուրեապլազմայի հարուցիչ (U.Urealiticium,U.Parvum) 7,000
Treponema p. Սիֆիլիսի հարուցիչ 6,000
Candida albicans Կանդիդոզի հարուցիչ 6,000
Micobac. tuberc. Պալարախտի միկոբակտերիա 6,000
EB V Էպշտեյն-Բարր վիրուս 6,000
EB Vquant Էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի քանակական որոշ. 20,000
Brucella Բրուցելյոզ հարուցիչ 6,000
Helicobacter pyl. Հելիկոբակտեր պիլորի 6,000
Yersinia Իերսինիոզ վերականգ. 6,000

ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բջջաբանական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 5,000
Արգանդի վզիկի քերուկ` բջջաբանական հետազոտությամբ (PAP-Smear) 5,000
Մեկ պատրաստի կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն 4,000
Հիստոլոգիական հետազոտություն մեկ կենսանյութի պատրաստմամբ 10,000
Շահառուի կողմից վճարվող համավճար (մեկ տեղակայում) 7,000
նույն քաղաքացուն յուրաքանչյուր հաջորդ տեղակայում 5,000