Նյարդաբանական  հետազոտություններ

 
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա  10,000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա   3,000
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա  8,000
Էլեկտրամկանագրություն /միոգրաֆիա/ *  15,000
մեկից ավել հատվածի  հետազոտության յուրաքանչյուր հաջորդը 10,000
Ներակնային ճնշմանչ  չափում 2,000
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի ընտրություն 3,000
Ակնադիտում  4,000
Տեսադաշտի համակարգչային չափում ( պերիմետրիա ) 8,000