Պետպատվեր


“Դիագնոստիկա” բժշկական միավորումը հանդիսանում է նաև դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների գծով պետական պատվեր կատարող բուժհաստատություն: ՀՀ առողջապահության նախարարության հետ կնքված պայմանագրի համաձայն` պետպատվերի շրջանակներում ըստ սահմանված կարգի ուղեգրված քաղաքացիները անցնում են նշանակված հետազոտությունները անվճար:

Պետպատվերի ուղեգրերով հետազոտվում են Կառավարության կողմից հաստատված
 • սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձիք
 • զին.ծառայողները և նրանց հավասերացված անձիք
 • սոց.փաթեթի շահառուները
Պետպատվերի ցանկում ընդգրկված են մեր կենտրոնում կատարվող ախտորոշիչ հետազոտությունների միայն մի սահմանափակ մասը` համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված չափորոշիչի.
 • կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա
 • գխուղեղի ,վերջույթային անոթների հեմոդինամիկ գերձայնային դոպլեր հետազոտություն
 • մագիստրալ անոթների գերձայնային դուպլեքս հետազոտություն
 • էխոկարդիոգրաֆիա
 • էլէկտրոկարդիոգրաֆիա չափավորված ծանրաբեռնվածությամբ/տրեդմիլ-թեստ/
 • էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա
 • էխոէնցեֆալոգրաֆիա
 • էլեկտրոնեյրոմիոգրաֆիա
 • դուոդենոսկոպիա
 • էզոֆագոգաստրոսկոպիա
 • կոլոնոսկոպիա
 • սպիրոմետրիա
 • հորմոնալ հետազոտություններ
 • իմունոլոգիական հետազոտություններ
Հետազոտությունները անցկացվում են հերթագրման կարգով:
19