Հեպատիտներ

 Հեպատիտ B – անտիգեն (HBs Ag) 6,000
 Հեպատիտ B (Anti HBcor IgG) 6,000
 Հեպատիտ A (Anti HAV Ig M) 6,000
 Հեպատիտ C  (Anti HCV) 6,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են