Կոագուլոգրամմա, Մակարդելիության համակարգ

Դ-դիմեր (D-dim) 8000
Պրոթրոմբինային ինդեքս 1000
Պլազմայի տոլերանտությունը  հեպարինի նկատմամբ 1000
Թրոմբոթեստ ԻՏԱ 1000
Ֆիբրինոգեն Ա, Բ 1000
Թրոմբինային ժամանակի որոշումը  ( TT ) 1000
Միջազգային նորմալացված հարաբերակցություն  ( МНО ) 1000
Արյան մակարդելիության ժամանակը 1000
Արյունահոսության երկարատևությունը 1000
Կոագուլոգրամմա  (Պրոթրոմբինային ինդեքս, Ռեկալցիֆիկացիայի  ժամանակը, Պրոտրոմբինային ժամանակ,  Թրոմբոթեստ ԻՏԱ, Ֆիբրինոգեն Ա և Բ, Միջազգ. Նորմալացված հարաբերակցություն ( МНО ),  Արյան մակարդելիության ժամանակը ) 6000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են