նյարդաբանական հետազոտություններ

Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 10,000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա 3,000
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 8,000
Էլեկտրամկանագրություն /միոգրաֆիա/ *  15,000
մեկից ավել հատվածի  հետազոտության յուրաքանչյուր հաջորդը 10,000
Ներակնային ճնշմանչ  չափում 2,000
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի ընտրություն 3,000
Ակնադիտում 4,000
Տեսադաշտի համակարգչային չափում ( պերիմետրիա ) 8,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են