Վահանաձև գեղձի հորմոններ

Եռյոդթիրոնին Т-3 5,000
 Եռյոդթիրոնին ազատ F-T3 5,000
 Թիրոքսին T-4 5,000
 Թիրոքսին ազատ F-T4 5,000
Թիրեոտրոպ հորմոն TSH 5,000
 Թիրեոգլոբուլին TG 10,000
 Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ Anti – TG 6,000
 Հակամարմիններ թիրեոպեռօքսիդազայի նկատմամբ Anti-TPO 6,000
Պարատ հորմոն (PTH) 8,000
Կալցիտոնին 10,000

Երևան

© 2018 Դիագնոստիկա բժշկական միավորում| Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են