Skip to main content

Անեսթեզիա

Անեսթեզիա կարճատև 10,000 դր
Անեսթեզիա երկարատև 15,000 դր
Անեսթեզիա երկարատև կրկնակի 20,000 դր
Առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 10,000 դր
Մաքրող հոգնա 2000 դր