Skip to main content

Նյարդաֆիզիոլոգիական հետազոտություններ

Էլեկտրանեյրոմկանագրություն (միոգրաֆիա) 15.000
Լրավճար՝ յուրաքանչյուր հաջորդ հատվածի միոգրաֆիայի համար 10.000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա և էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 10.000
Էխոէնցեֆալոգրաֆիա 8000
Էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆիա 8000
Ներակնային ճնշմանչ  չափում 2000
Տեսողության սրության որոշում և ակնոցի ընտրություն 3000
Ակնադիտում 4000