Skip to main content

Anti – TPO | Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ հ/մ

Արժեքը ՝
7,500 AMD